پروژه
وبسایت سامانه صندوق نوین

کارفرما :
بهین راهکاران فناوران
و در گام نخست، هدف خود را مکانیزه نمودن فرآیند ها قرار داده است.شرکت بهین راهکاران پژوهش و فناوری، با نام تجاری فاینو، با استفاده از تیم مجرب و حرفه ای خود، در زمینه فناوری اطلاعات و مالی شروع به کار نموده است.
تکنولوژی های استفاده شده :
ابزار های استفاده شده :
در گام نخست.....
و در گام نخست، هدف خود را مکانیزه نمودن فرآیند ها قرار داده است.شرکت بهین راهکاران پژوهش و فناوری، با نام تجاری فاینو، با استفاده از تیم مجرب و حرفه ای خود، در زمینه فناوری اطلاعات و مالی شروع به کار نموده است. و در گام نخست، هدف خود را مکانیزه نمودن فرآیند ها قرار داده است.شرکت بهین راهکاران پژوهش و فناوری، با نام تجاری فاینو، با استفاده از تیم مجرب و حرفه ای خود، در زمینه فناوری اطلاعات و مالی شروع به کار نموده است. و در گام نخست، هدف خود را مکانیزه نمودن فرآیند ها قرار داده است.شرکت بهین راهکاران پژوهش و فناوری، با نام تجاری فاینو، با استفاده از تیم مجرب و حرفه ای خود، در زمینه فناوری اطلاعات و مالی شروع به کار نموده است.
در گام دوم.....
و در گام دوم، هدف خود را مکانیزه نمودن فرآیند ها قرار داده است.شرکت بهین راهکاران پژوهش و فناوری، با نام تجاری فاینو، با استفاده از تیم مجرب و حرفه ای خود، در زمینه فناوری اطلاعات و مالی شروع به کار نموده است.
در آخر.....
و در آخر، هدف خود را مکانیزه نمودن فرآیند ها قرار داده است.شرکت بهین راهکاران پژوهش و فناوری، با نام تجاری فاینو، با استفاده از تیم مجرب و حرفه ای خود، در زمینه فناوری اطلاعات و مالی شروع به کار نموده است.ّ
داستان یک چالش از این پروژه
چالش تولید یک کروسل تکرار شونده با فاصله یکسان :
نام پروژه: وبسایت فاینو
دلیل اصلی عدم موفقیت شرکت ها در افزایش درآمد به کمک نرم افزار CRM، این است که سیستم های CRM اغلب به جای اینکه برای بهبود فرآیندهای فروش مستقر شوند، برای بازرسی و بررسی استفاده می شوند...
مشاهده چالش
پروژه های مشابه
Logo Design
لوگو و هویت بصری بیمزآپ
Logo Design
لوگو و هویت بصری بیمزآپ
Logo Design
لوگو و هویت بصری بیمزآپ
Logo Design
لوگو و هویت بصری بیمزآپ