پروژه
طراحی سامانه ارزیابی و اعتبارسنجی

کارفرما :
صندوق توسعه فناوری های نوین

به جهت حمایت هدفمند از شرکت­ های فناور و دانش­ بنیان و شناسایی مهمترین نیاز جامعه هدف صندوق، اعتبارسنجی وضعیت جاری شرکت­ ها و شناسایی نیازهای ایشان جهت ارائه خدمات مالی و یا غیرمالی از اصول اولیه هر نوع خدمات می باشد.